Заочна форма навчання

/Files/images/oformlennya/kvitu.gif

Заочна форма навчання покликана задо­вольняти потреби громадян у здобутті базової та повної загальної серед­ньої освіти з відривом і без відриву від виробництва. Вечірня школа створює умови для розвитку особистості, є основою для наступної освіти та самоосвіти, усвідомленого вибору й освоєння професії, форму­вання загальної культури учнів. Її діяльність регламентується «Поло­женням про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу»

Заочна форма навчання може бути II ступеня — основною школою (5—9 кла­си) з терміном навчання 5 років, III ступеня — старшою школою (10—12 класи) з терміном навчання 3 роки або з дворічним терміном з очною та заочною формами навчання для учнів, які закінчили основну школу чи інші навчальні заклади й мають високий рівень навчальних досягнень.

ЗФН планує свого роботу самостійно. Основним докумен­том, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на підставі розроблених Міністерством освіти і на­уки України базових та інших варіантів навчальних планів із конкретиза­цією шкільного компонента освіти. Відповідно до навчального плану та режиму роботи вечірня школа самостійно визначає програми, підручни­ки, посібники за щорічним переліком, що публікується Міністерством освіти і науки України. Проте чинними нормативними документами не передбачається здійснення цими школами загальної середньої профільної освіти. Зміст освіти визначається загальноосвітніми навчальними програ­мами, які враховують вікові особливості учнів, їхні життєвий та виробни­чий досвід, інтереси й плани, пов'язані з подальшим здобуттям професій­ної освіти, що приймаються й реалізуються закладом освіти самостійно з додержанням державних освітніх стандартів.

Заочна форма навчання — це навчальний заклад, здатний швидко адаптува­тися до соціальних умов. Саме вона набула досвіду використання різ­номанітних організаційних форм навчання, навчальних режимів, варіантів комбінацій загальної та професійної школи, певною мірою випередила модель багаторівневої та багатопрофільної освіти, яка формується нині в загальноосвітній та професійній школах.

Як із соціально-історичного погляду, так і з огляду на сучасні та перспективні освітньо-виховні завдання, вечірні школи — потрібна ланка в системі освіти України. По-перше, вони гарантують непе­рервність навчання — дають змогу здобути загальну середню освіту всім, хто цього потребує, хто хоче реалізувати своє конституційне пра­во, також без відриву від виробництва. По-друге, у вечірніх школах навчаються й виховуються підлітки, багато з яких суспільство відно­сить до категорії «важких». По-третє, на базі вечірніх шкіл працюють центри освіти дорослої учнівської молоді.

Заочна форма навчання має свою специфіку, яка вимагає особливих підходів у роботі. Навчальні плани й програми масових і вечірніх (змінних) шкіл дещо відрізняються. Це зумовлене формою навчання (очна, заоч­на), його тривалістю (три роки в старших класах вечірньої школи замість двох у масових), віковими особливостями учнів, характером їх­ньої виробничої діяльності, вільним часом тощо. Інші також номенкла­тури навчальних предметів, обов'язковість та час їх вивчення.

УчительЗФН має забезпечити максимальну інтенсифіка­цію навчального процесу на заняттях. Навчальний час має бути насиче­ний новим матеріалом. Форми й прийоми роботи треба спрямовувати на швидке та ефективне засвоєння, осмислення й запам'ятовування викла­деного, на розвиток мислення учнів, їхніх пізнавальної активності, інте­ресів і здібностей. Учителі можуть працювати над створенням міні-під-ручників, опорних конспектів, тестів для учнів тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 136

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.